bg image

About – Cover

Φέρνουμε κοντά την εκπαίδευση και την κοινωνική καινοτομία για να ενδυναμώσουμε την γενιά του αύριο που θα φέρει την κοινωνική αλλαγή.

About – The project

Λίγα λόγια για το έργο

Το NEMESIS είναι ένα νέο εκπαιδευτικό μοντέλο που στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινωνικής καινοτομίας σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό έργο που συνδέει την εκπαίδευση και την κοινωνική καινοτομία. Το NEMESIS θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να παρέχουν όλα τα εφόδια στους μαθητές τους ώστε να γίνουν περισσότερο κοινωνικά ευαισθητοποιημένοι και να αναπτύξουν δεξιότητες καινοτομίας, ενισχύοντάς τους με τα εργαλεία και τις ικανότητες που θα χρειαστούν για να συμβάλουν στην αλλαγή της κοινωνίας.

Το έργο μας, που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2017 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2021, συνδυάζει καινοτόμα μαθησιακά μοντέλα, ανοικτές τεχνολογίες και συμμετοχικές σχέσεις και διαδικασίες. Κατά τη διάρκεια του έργου, οι συμμετέχοντες οργανισμοί (ερευνητές, φορείς κοινωνικής καινοτομίας, κοινωνικοί επιχειρηματίες και εκπαιδευτικοί) θα αναπτύξουν ένα παιδαγωγικό πλαίσιο μάθησης για την κοινωνική καινοτομία και μία άμεσα εφαρμόσιμη μεθοδολογία για σχολεία και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς.

Το NEMESIS θα λειτουργήσει και ως σύνδεσμος μεταξύ μαθητών και κοινωνικών επιχειρηματιών, καθώς το έργο δημιουργεί μια ευρωπαϊκή κοινότητα κοινωνικών επιχειρηματιών πρόθυμων να συνεργαστούν με τους μαθητές και να τους καθοδηγήσουν στα project τους με πρακτικές ιδέες και συμβουλές. Ωστόσο, το έργο είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό πρόγραμμα mentoring, καθώς η ενεργός συμμετοχή των κοινωνικών επιχειρηματιών είναι καθοριστική στη δημιουργία της συνολικής εκπαιδευτικής εμπειρίας. Επιπλέον, το έργο δημιουργεί μία ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα στην οποία θα είναι διαθέσιμο προς όλους το εκπαιδευτικό υλικό που θα αναπτυχθεί. Επίσης μέσα από την πλατφόρμα θα διευκολύνεται η δικτύωση μεταξύ των εκπαιδευτικών και των κοινωνικών επιχειρηματιών. Τέλος, το NEMESIS θα επιχειρήσει να αντιμετωπίσει τα διοικητικά και γραφειοκρατικά εμπόδια που ενδέχεται να συναντούν οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές των σχολείων όταν μπαίνουν στην διαδικασία να υιοθετήσουν καινοτόμα εκπαιδευτικά μοντέλα.

Το NEMESIS θα εφαρμοστεί, αρχικά, σε ένα περιορισμένο αριθμό σχολείων σε 5 Ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο) κατά την σχολική περίοδο 2018-2019. Στη συνέχεια, ένα δεύτερο πιλοτικό πρόγραμμα θα διεξαχθεί την επόμενη σχολική χρονιά (2019-2020) με την συμμετοχή ενός πολύ μεγαλύτερου αριθμού σχολείων, το οποίο θα βασιστεί σε ένα βελτιωμένο εκπαιδευτικό μοντέλο σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της πρώτη πιλοτικής περιόδου.

About – Objectives

Στόχοι

Μέχρι το τέλος του έργου, το NEMESIS αναμένεται να προσελκύσει περισσότερους από 200 κοινωνικούς επιχειρηματίες και φορείς κοινωνικής καινοτομίας. Θα δημιουργηθεί ένα μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικού υλικού για εκπαιδευτικούς, που θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, θεματικών περιοχών και εκπαιδευτικών στόχων. Επιπλέον, οι μαθητές αναμένεται να αναπτύξουν σε συνεργασία με τους κοινωνικούς επιχειρηματίες, τους δασκάλους και τους γονείς περισσότερα από 130 projects εστιασμένα σε κοινωνικά καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων. Στόχος μας είναι η άμεση συμμετοχή 400 μαθητών και 100 εκπαιδευτικών στις δράσεις του έργου και η έμμεση επιρροή σε περισσότερους από 5.000 μαθητές και 2.000 εκπαιδευτικούς. 

1. Ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού πλαισίου για την καλλιέργεια δεξιοτήτων κοινωνικής καινοτομίας μέσω του συνδυασμού καινοτόμων παιδαγωγικών και μαθησιακών μοντέλων, ανοιχτών τεχνολογιών και συμμετοχικών σχέσεων και διαδικασιών.

2. Σχεδιασμός μίας νέας μεθοδολογίας που θα φέρνει σε επαφή μαθητές, δασκάλους, γονείς, κοινωνικούς επιχειρηματίες και φορείς κοινωνικής καινοτομίας για να συν-δημιουργήσουν εκπαιδευτικό υλικό και projects κοινωνικής καινοτομίας που θα δίνουν βιώσιμες λύσεις σε σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα.

3. Δημιουργία μίας ευρωπαϊκής κοινότητας κοινωνικών επιχειρηματιών και φορέων κοινωνικής καινοτομίας οπλισμένων με όρεξη και πάθος να συνεργαστούν και να δώσουν έμπνευση στους μαθητές, όπως επίσης και να δημιουργήσουν γέφυρες μεταξύ της εκπαιδευτικής κοινότητας και των φορέων καινοτομίας.

4. Δημιουργία μίας πλατφόρμας ανοικτής μάθησης με χρήσιμο υλικό για τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν το μοντέλο ΝΕMESIS.

5. Παροχή χρήσιμων συμβουλών και λύσεων για την αντιμετώπιση των διοικητικών και γραφειοκρατικών εμποδίων ώστε να διευκολυνθεί η υιοθέτηση του μοντέλου.

Footer


Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αριθμ. 770348. Αυτός ο ιστότοπος αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και ο Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.

© 2018 NEMESIS – Legal Notice